STANOVY OTC SARA

I. 1 – Právne postavenie

1) Old -Timers Club SARA (ďalej iba OTC) je dobrovoľný záujmový klub združujúci skúsených dlhoročných držiteľov povolenia na držanie a prevádzkovanie amatérskej rádiovej stanice (ďalej iba koncesie), ktorí ho získali najmenej pred 20-timi rokmi.
2) OTC je klubom Slovenského zväzu rádioamatérov, jeho pôsobnosť je celoslovenská.
3) Sídlom OTC je Stupava.

I. 2 – Poslanie klubu

OTC, v súlade s poslaním SZR, pôsobí pri podpore záujmu o aktívne rádioamatérske vysielanie, o využívanie a rozvíjanie vedecko-technických znalostí a zručností, ako aj rádioamatérskych prevádzkových, či iných obdobných skúseností v prospech rozvoja tohto športu, pri výchove rádioamatérskeho dorastu, ako aj pri podpore rozširovania radov držiteľov koncesie.

I. 3 – Členstvo v OTC

1) Členom OTC sa môže stať každý rádioamatér, ktorý je držiteľom koncesie, a ktorému bolo povolenie prvýkrát vydané pred 20 a viac rokmi. Okrem členov SZR sa môžu členmi OTC stať aj tí rádioamatéri, ktorí nie sú členmi SZR, alebo sú občanmi ktoréhokoľvek štátu sveta.
2) Predpokladom vzniku členstva je písomné neformálne požiadanie o členstvo v OTC a vyslovenie súhlasu so Stanovami klubu, ako aj zaplatenie jednorazového členského príspevku v sume 5 €.
3) O prijatí žiadateľa za člena OTC rozhoduje Rada OTC, ktorá prostredníctvom predsedu OTC prijatému členovi súčasne pridelí členské číslo. Prijatého člena o tom vhodným spôsobom vyrozumie do 30 dní od prijatia.
4) Členstvo v OTC zaniká:
a) písomným vzdaním sa členstva, adresovaným Rade OTC, ktoré nemusí obsahovať dôvody
b) zrušením členstva pre opakované, alebo hrubé porušenie týchto Stanov
c) úmrtím

I. 4 – Práva a povinnosti členov OTC

1) Člen má právo:
a) voliť a byť volený do Rady OTC, alebo iných orgánov klubu
b) podieľať sa na rozhodovaní o činnosti OTC prostredníctvom zvolených členov Rady OTC
c) podávať návrhy na zmeny v Stanovách OTC, ako aj návrhy na činnosť klubu
d) požadovať od Rady OTC informácie o činnosti klubu a klubovej stanice OM9OT
e) na svojich QSL lístkoch uvádzať oznámenie o členstve v OTC i členského čísla
f) zúčastňovať sa akcií, organizovaných klubom
g) vysielať po súhlase vedúceho operátora pod klubovou značkou OM9OT (túto možnosť majú iba členovia z OM a na území SR )
2) Člen má povinnosť:
a) riadiť sa Stanovami OTC, schválenými rozhodnutiami členov OTC a Rady OTC
b) byť príkladom pri dodržiavaní povoľovacích podmienok a v priateľskom správaní sa pri prevádzke na rádioamatérskych pásmach a ďalších rádioamatérskych aktivitách

I. 5 – Orgány klubu

Za orgány OTC sa považujú:
a ) Rada OTC
b ) Revízna komisia OTC

I. 6 – Rada OTC

1) Rada OTC je najvyšším orgánom klubu. Rada zvoláva raz do roka Stretnutie členov OTC. Stretnutie musí byť zvolané tiež vtedy, ak o to požiada jedna tretina členov OTC a to do troch mesiacov od podania návrhu Rade OTC. Oznámenie o konaní Stretutia sa zverejní na internetovej stránke OTC SARA ( www.otc.cq.sk ) najneskôr 1 mesiac pred jeho uskutočnením. Každý člen OTC má právo sa Stretnutia zúčastniť.
2) Rada OTC je päťčlenná, skladá sa z predsedu, podpredsedu, hospodára a dvoch členov Rady. Radu OTC volí a odvoláva Stretnutie členov OTC. Predsedu OTC volí Rada OTC do 1 mesiaca zo svojho stredu, ktorá ho aj odvoláva.
3) Podpredseda OTC plní úlohy predsedu počas závažných dôvodov, pre ktoré predseda nemôže vykonávať svoju činnosť, alebo dočasne, do voľby nového predsedu OTC.
4) Podľa potreby môže Rada OTC svojich členov doplniť, pričom výsledný počet musí byť nepárny. O doplnení informuje členov OTC.
5) Rada navrhuje Telekomunikačnému úradu SR vedúceho operátora (zodpovednú osobu) klubovej rádiovej stanice OM9OT. Pri rokovaní Rady OTC rozhoduje väčšina hlasov jej členov, pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. Rokovania Rady OTC možno uskutočňovať podľa potreby osobne, alebo s využitím internetu.
6) Rada OTC:
a) organizuje činnosť OTC v súlade so Stanovami a úlohami formulovanými na Stretnutí OTC, zabezpečuje ich realizáciu
b) zabezpečuje styk s inými subjektmi v mene klubu, podáva pripomienky, alebo iniciatívne návrhy na riešenie vecí súvisiacich s činnosťou klubu
c) zabezpečuje zvolanie a realizáciu Stretnutia OTC a iných akcií klubu
d) na Stretnutí členov OTC podáva správu o činnosti klubu
e) na zabezpečenie úloh, týkajúcich sa klubu, môže Rada OTC vytvárať skupiny členov klubu, komisie a pod. Môže tiež vytvárať rôzne záujmové skupiny pre telegrafnú prevádzku, pre digitálnu prevádzku, pre preteky a iné činnosti
f) vydáva diplomy OTC SARA a plní ďalšie aktivity v oblasti športovej, technickej, organizačnej a hospodárskej činnosti v súlade s poslaním klubu

I. 7 – Revízna komisia OTC

Revízna komisia je nezávislým kontrolným orgánom OTC, tvoria ju traja členovia, zvolení na Stretnutí členov OTC, ktorému aj v plnom rozsahu zodpovedajú za svoju činnosť. Revízna komisia kontroluje hospodárenie OTC s peňažnou hotovosťou, finančnými prostriedkami vedenými na účte, alebo iným spôsobom, nehnuteľným, alebo hnuteľným majetkom OTC, v súlade s normami a právnym poriadkom SR. Revízna komisia podáva raz za rok na Stretnutí členov OTC revíznu správu o stave hospodárenia klubu.

I. 8 – Stretnutie členov OTC

Stretnutie členov OTC je miestom na oboznamovanie sa s dôležitými informáciami, miestom na podávanie návrhov na riešenie činnosti OTC, na zmeny v Stanovách, návrhy na členstvo v Rade OTC, na odvolanie členov Rady OTC, návrhy na zánik OTC, prípadne návrhy na riešenie iných dôležitých otázok. Návrhy pre Radu OTC a odporúčania na ich realizáciu sú prijaté iba vtedy, ak za ne hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov OTC. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlasovanie členov Rady OTC.
V odôvodnených závažných prípadoch môžu členovia OTC podať svoje návrhy aj mimo Stretnutia členov OTC. Rada OTC rozhodne o ich prijatí a o ich riešení. Stretnutia členov OTC možno uskutočňovať osobne, s využitím internetu, alebo na rádioamatérskom pásme.

I. 9 – Majetok klubu

OTC disponuje majetkom, ktorý nadobudol pri svojom vzniku a počas činnosti klubu. Klub nadobúda majetok všetkými spôsobmi, ktoré umožňuje právny poriadok SR. Majetok klubu spravuje Rada OTC, klub ručí za záväzky iba majetkom, ktorým disponuje.

I. 10 – Zánik klubu

Klub zaniká na základe návrhu členov OTC, za ktorý hlasovali dve tretiny prítomných členov na Stretnutí OTC a rozhodnutím Rady OTC. Po vydaní takéhoto rozhodnutia Rada OTC vyrovná záväzky a vykoná nevyhnutné opatrenia v spolupráci s vedením SZR.V takom prípade sa finančné prostriedky OTC, ktoré po vyrovnaní záväzkov ostanú, použijú výlučne na podporu kurzov pre mladých rádioamatérov.

Tieto Stanovy boli schválené a vydané Radou OTC SARA dňa 10.10. 2009.
Tým istým dňom skončila platnosť doterajšieho Štatútu.