OM9OT

Klubová stanica

Old-Timers Club SARA má TÚ SR pridelenú volaciu značku OM9OT. Vedúcim operátorom je Karol, OM5NS, ktorý koordinuje vysielanie klubovej stanice pokiaľ ide o miesto, dátum a čas vysielania. Zodpovedá za úroveň celkovej prevádzky stanice. Za konkrétnu prevádzku v plnom rozsahu zodpovedá osobne ten operátor, ktorý so súhlasom vedúceho operátora práve klubovú volaciu značku používa . V súlade s predpismi je možné volaciu značku OM9OT používať iba na území Slovenskej republiky.

Keďže klub nevlastní žiadne technické zariadenie, vysielanie pod touto klubovou volacou značkou je uskutočňované jednotlivými členmi klubu s využitím ich vlastnej stanice.

Trvalé stanovište pri využívaní klubovej volacej značky je Stupava, pri vysielaní členmi OTC mimo Stupavy ide o vysielanie z prechodného stanovišťa. V súlade s možnosťou, danou povolovacími podmienkami, sa pri takom vysielaní nepoužíva volacia značka/p.

 

Za povolený výkon stanice OM9OT sa považuje výkon, ktorý má v danom prípade povolený člen OTC, vysielajúci pod klubovou značkou. Zoznam operátorov, oprávnených používať so súhlasom vedúceho operátora klubovú volaciu značku, predstavuje zoznam členov OTC z „OM“. Klubovú volaciu značku môže v odôvodnených prípadoch používať za prítomnosti člena OTC aj iný rádioamatér, držiteľ „OM“ povolenia, ktorý nie je členom klubu, ale pomáha realizovať akcie uskutočňované OTC. Pre prevádzku klubovej stanice platia v plnom rozsahu všetky predpisy, ktoré upravujú rádioamatérske vysielanie v Slovenskej republike.

Formulár denníka klubovej stanice OM9OT, ktorý sa vyplnený zasiela QSL manažérovi Vilovi, OM3MB, si môžete stiahnuť .: Tu :.