Návrh Stanov OTC SARA


Vážení priatelia !

Rada OTC SARA vypracovala návrh Stanov OTC SARA, ktoré vám teraz predkladám. Členovia OTC by sa mali k navrhovaným Stanovám vyjadriť ešte pred ich schválením. Oproti doteraz platnému Štatútu OTC navrhované Stanovy umožňujú prijať za člena OTC aj seniora, držiteľa povolenia, ktorý dosiahol vek 60 rokov a je aktívny na rádioamatérskych pásmach. Zjednoduchšujú rozhodovanie prostredníctvom internetu, alebo priamo na pásme. Ich znenie nájdete za textom Štatútu OTC ako aj po kliknutí na “Celý článok”.

Schvália sa na stretnutí rádioamatérov OTC SARA podľa starých pravidiel.

Vy 73 ! Predseda OTC SARA Viliam Jánoš, OM3CAQ

Návrh Stanov OTC SARA

I.1 – Právne postavenie

1) Old -Timers Club SARA (ďalej iba OTC) je dobrovoľný záujmový klub združujúci skúsených dlhoročných držiteľov povolenia na držanie a prevádzkovanie amatérskej rádiovej stanice (ďalej iba koncesie), ktorí ho získali najmenej pred 20-timi rokmi, ako aj rádioamatérov – držiteľov povolenia, seniorov, ktorí dosiahli vek najmenej 60 rokov a sú aktívni na rádioamatérskych pásmach,

2) OTC je klubom Slovenského zväzu rádioamatérov, jeho pôsobnosť je celoslovenská,

3) Sídlom OTC je Bratislava.

l. 2 – Poslanie klubu

1) OTC, v súlade s poslaním SZR, pôsobí pri podpore záujmu o aktívne rádioamatérske vysielanie, o využívanie a rozvíjanie vedecko-technických znalostí a zručností, ako aj rádioamatérskych prevádzkových, či iných obdobných skúseností v prospech rozvoja tohto športu, pri výchove rádioamatérskeho dorastu, ako aj pri podpore rozširovania radov držiteľov koncesie,

2) OTC pôsobí prostredníctvom svojich členov na rozvíjanie priateľstva medzi rádioamatérmi celého sveta, v súlade so zákonom odmieta popieranie alebo obmedzovanie osobných, politických alebo iných práv občanov včítane rádioamatérov, pre ich národnosť, pohlavie, rasu, pôvod, politické alebo iné zmýšľanie, náboženské vyznanie a sociálne postavenie, ako aj roznecovanie nenávisti a neznášanlivosti z týchto dôvodov.
Členovia sú príkladom dodržiavania slušného správania sa pri prevádzke na rádioamatérskych pásmach, ako aj v iných oblastiach rádioamatérskej činnosti.

l. 3 – Členstvo v OTC

1) Členom OTC sa môže stať každý rádioamatér, ktorý je držiteľom koncesie, a ktorému bolo povolenie prvýkrát vydané pred 20 a viac rokmi, alebo ak dosiahol 60 rokov veku a je aktívny na rádioamatérskych pásmach. Okrem občanov Slovenskej republiky a členov SZR sa môžu členmi OTC stať aj tí rádioamatéri, ktorí nie sú členmi SZR, alebo sú občanmi ktoréhokoľvek štátu sveta,

2) Predpokladom vzniku členstva je splnenie najmenej jednej z dvoch podmienok uvedených v predchádzajúcom odseku, písomné neformálne požiadanie o členstvo v OTC a vyslovenie súhlasu so Stanovami klubu, ako aj zaplatenie jednorazového členského príspevku v sume 5€,

3) O prijatí žiadateľa za člena OTC rozhoduje Rada OTC, ktorá prostredníctvom predsedu OTC prijatému členovi súčasne pridelí členské číslo. Prijatého člena o tom vhodným spôsobom vyrozumie do 30 dní od prijatia,

4) Členstvo v OTC zaniká:
a) písomným vzdaním sa členstva, adresovaným Rade OTC, ktoré nemusí obsahovať dôvody,
b) zrušením členstva pre opakované, alebo hrubé porušenie týchto Stanov,
c) úmrtím.

l. 4 – Práva a povinnosti členov OTC

1) člen má právo:
a) voliť a byť volený do Rady OTC, alebo iných orgánov klubu,
b) podieľať sa na rozhodovaní o činnosti OTC svojou účasťou na Fóre OTC, alebo prostredníctvom zvolených členov Rady OTC,
c) podávať návrhy na zmeny v Stanovách OTC, ako aj návrhy na činnosť klubu,
d) požadovať od Rady OTC informácie o činnosti klubu a klubovej stanice,
e) na svojich QSL lístkoch uvádzať oznámenie o členstve v OTC, s prípadným uvedením členského čísla,
f) zúčastňovať sa akcií, organizovaných klubom,
g) vysielať po súhlase vedúceho operátora pod klubovou značkou OM9OT. ( v súlade s predpismi túto možnosť majú iba členovia z OM a na území SR )

2) člen má povinnosť:
a) riadiť sa Stanovami OTC, schválenými odporúčaniami Fóra OTC a rozhodnutiami Rady OTC,
b) byť príkladom pri dodržiavaní povoľovacích podmienok a v priateľskom správaní sa pri prevádzke na rádioamatérskych pásmach a ďalších amatérskych aktivitách.

I .5 – Orgány klubu

1) Za orgány OTC sa považujú:
a ) Rada OTC
b ) Revízna komisia OTC

2) Rada OTC je najvyšším orgánom klubu, tvoria ju na Fóre OTC zvolení členovia rady. Rada zvoláva raz do roka Fórum OTC. Fórum musí byť zvolané tiež vtedy, ak o to požiada jedna tretina členov OTC a to podľa možností do troch mesiacov od podania návrhu Rade OTC. Oznámenie o konaní Fóra sa zverejní na webovej stránke OTC SARA ( www.otc.cq.sk ) najneskôr 1 mesiac pred jeho uskutočnením. Každý člen OTC má právo sa Fóra zúčastniť,

3) Rada OTC je päťčlenná, skladá sa z predsedu, podpredsedu, hospodára a dvoch členov Rady. Radu OTC volí a odvoláva Fórum OTC. Predsedu OTC volí Rada OTC do 1 mesiaca zo svojho stredu, ktorá ho aj odvoláva.

4) Podpredseda OTC plní úlohy predsedu počas závažných dôvodov, pre ktoré predseda nemôže vykonávať svoju činnosť, alebo dočasne, do voľby nového predsedu OTC.

5) Podľa potreby môže Rada OTC svojich členov doplniť, pričom výsledný počet musí byť nepárny. O doplnení informuje Fórum OTC,

6) Rada navrhuje Telekomunikačnému úradu SR vedúceho operátora (zodpovednú osobu) klubovej rádiovej stanice OM9OT. Pri rokovaní Rady OTC rozhoduje väčšina hlasov jej členov, pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. Rokovania Rady OTC možno uskutočňovať podľa potreby osobne, alebo s využitím internetu. (mailom, konferenciou na skype, ICQ a pod.)

7)Rada OTC:
– organizuje činnosť OTC v súlade so Stanovami a úlohami formulovanými na Fóre OTC, zabezpečuje ich realizáciu,
– zabezpečuje styk s inými subjektmi v mene klubu, podáva pripomienky, alebo iniciatívne návrhy na riešenie vecí súvisiacich s činnosťou klubu,
– zabezpečuje zvolanie a realizáciu Fóra OTC a iných akcií klubu,
– na Fóre OTC podáva správu o činnosti klubu,
– na zabezpečenie úloh, týkajúcich sa klubu, môže Rada OTC vytvárať skupiny členov klubu, komisie a pod. Môže tiež vytvárať rôzne záujmové skupiny pre telegrafnú prevádzku, pre digitálnu prevádzku a iné,
– vydáva diplomy OTC SARA a plní ďalšie aktivity v oblasti športovej, technickej, organizačnej a hospodárskej činnosti v súlade s poslaním klubu,
-členom OTC, tiež aj iným rádioamatérom významne sa podieľajúcim na plnení rozvoja činnosti OTC, udeľuje „Čestné členstvo.“

8) Revízna komisia je nezávislým kontrolným orgánom OTC, tvoria ju traja členovia, zvolení na Fóre OTC, ktorému aj v plnom rozsahu zodpovedajú za svoju činnosť. Revízna komisia kontroluje hospodárenie OTC s peňažnou hotovosťou, finančnými prostriedkami vedenými na účte, alebo iným spôsobom, nehnuteľným, alebo hnuteľným majetkom OTC, v súlade s normami a právnym poriadkom SR. Revízna komisia podáva raz za rok na Fóre OTC revíznu správu o stave hospodárenia OTC. 9) Fórum OTC je stretnutím členov OTC, miestom na oboznamovanie sa s dôležitými informáciami, týkajúcimi sa OTC SARA a jeho činnosti, ako aj miestom na podávanie návrhov na riešenie dôležitých otázok činnosti OTC, na zmeny v Stanovách, návrhy na členstvo v Rade OTC, na odvolanie členov Rady OTC, návrhy na zánik OTC, prípadne návrhy na riešenie iných dôležitých otázok. Návrhy pre Radu OTC a odporúčania na ich realizáciu sú prijaté iba vtedy, ak za ne hlasovala nadpolovičná väčšina na Fóre OTC prítomných členov . Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlasovanie Rady OTC.
V odôvodnených závažných prípadoch môžu členovia OTC podať svoje návrhy aj mimo Fóra OTC. Rada OTC rozhodne o ich prijatí a o ich riešení.

l. 6 – Majetok klubu

OTC disponuje majetkom, ktorý nadobudol pri svojom vzniku a počas činnosti klubu. Klub nadobúda majetok všetkými spôsobmi, ktoré umožňuje právny poriadok SR. Majetok klubu spravuje Rada OTC, klub ručí za záväzky iba majetkom, ktorým disponuje.

l. 7 – Zánik klubu

Klub zaniká na základe návrhu Fóra OTC, za ktorý hlasovali dve tretiny prítomných členov OTC, rozhodnutím Rady OTC. Po vydaní takéhoto rozhodnutia Rada OTC vyrovná záväzky a vykoná opatrenia v spolupráci so SZR.V takom prípade sa finančné prostriedky OTC, ktoré po vyrovnaní záväzkov ostanú, použijú výlučne na podporu kurzov pre mladých rádioamatérov.

Tieto Stanovy boli schválené a vydané Radou OTC SARA dňa 2009.Tým istým dňom skončila platnosť doterajšieho Štatútu.

Please follow and like us:
error

Mohlo by Vás zaujímať